Podnikajte bez účtovníctva s evidujem.sk

Ste živnostník a nechce sa Vám viesť účtovníctvo? Neviete viesť účtovníctvo alebo chcete ušetriť za výdavky na účtovníka? Ak ste daňovník, ktorý je fyzickou osobou a máte príjmy z podnikania, tento článok je určený práve pre Vás.

Na úvod si vysvetlíme, aké sú výhody vedenia daňovej evidencie, potom si povieme o tom, ako daňovú evidenciu viesť a na záver vysvetlíme, ako môžete prejsť na vedenie daňovej evidencie, ak už momentálne vediete jednoduché či podvojné účtovníctvo alebo evidujete pomocou paušálnych výdavkov.

Podnikajte bez účtovníctva s evidujem.sk

Výhody daňovej evidencie

V porovnaní s jednoduchým účtovníctvom, ak vediete daňovú evidenciu, netýka sa Vás zákon o účtovníctve §1 ods. 1 písm. a) bod. 3 Zákona o účtovníctve. Takže môžete ušetriť čas aj peniaze tým, že nemusíte:

  • Otvárať a uzatvárať účtovné knihy
  • Vyčísľovať kurzové rozdiely
  • Zostavovať účtovné uzávierky
  • Vykonávať inventarizáciu
  • Oceňovať majetok reálnou hodnotou
  • Zostavovať účtovný odpisový plán

Taktiež Vám nehrozia pokuty za porušenie účtovných predpisov. To, čo sa Vás bude týkať, je len vedenie daňovej evidencie podľa Zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, konkrétne § 6 ods. 11:

„Ak daňovník uplatňuje pri príjmoch uvedených v odsekoch 1 až 4 preukázateľne vynaložené daňové výdavky, môže viesť počas celého zdaňovacieho obdobia daňovú evidenciu o
a) príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov, 33)
b) daňových výdavkoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov, 33)
c) hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku [§ 2 písm. m)],
d) zásobách a pohľadávkach,
e) záväzkoch.“

Čo sa týka paušálnych výdavkov, tie si môžete uplatňovať len do výšky 5 040 € ročne (420 € mesačne) ak máte oprávnenie vykonávať podnikateľskú činnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia a nesmiete byť zároveň aj platcami DPH. Paušálne výdavky si môžete uplatňovať vo výške 40%, kde sú zahrnuté všetky daňové výdavky okrem poistného a príspevkov. Platí pre Vás tak len vedenie evidencie pre body a) a d) vyššie.

Vedenie daňovej evidencie

Začneme základom dane. Ten vypočítate takto:
Základ dane = celkové príjmy – celkové výdavky
Ak počítame aktuálny stav príjmov a výdavkov, používame čiastkový základ dane. Základ dane vám vypočíta zadarmo aplikácia evidujem.sk

Pozrieme sa teraz na príjem. Podľa Zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je príjem „peňažné plnenie a nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou, ocenené cenami … za nepeňažné plnenie fyzickej osoby, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie evidenciu podľa §6 ods. 10 a 11, sa považuje aj prijatie zmenky ako platobného prostriedku, ktorou dlžník uhradil.“

Inak povedané evidovať musíme príjmy peňažné, nepeňažné a príjmy dosiahnuté zámenou získané pri výkone podnikateľskej činnosti. Peňažne plnenie tvoria tržby a úhrady faktúry, nepeňažné predstavujú vznik pohľadávky. Musíme teda s každým dokladom evidovať dátum jeho vystavenia, dátum splatnosti a dátum úhrady. Pre správny výpočet dane musíme rozlišovať daňové a nedaňové príjmy.

Pri výdavkoch sú dôležité najmä tie daňové. Daňový výdavok je podľa zákona „ náklad na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka“. V zákone je vymedzené, čo všetko môžeme do výdavkov zahrnúť. Aj príjmy a výdavky, ktoré máme v cudzej mene musíme evidovať v eurách.

Ako prejsť na vedenie daňovej evidencie

Ak momentálne využívate jednoduché alebo podvojné účtovníctvo, či vediete paušálne výdavky a chcete prejsť na daňovú evidenciu, musíte na konci posledného zdaňovacieho obdobia vykonať niekoľko zmien.

Ak podnikáte prvý rok, jediné čo potrebujete je zosumarizovať Vaše príjmy, výdavky, aktuálne pohľadávky a záväzky v časovom slede.

Ak na daňovú evidenciu prechádzate z paušálnych výdavkov, je potrebné, aby ste mali pokope aktuálne výdavky a záväzky za práve prebiehajúce účtovné obdobie.

Ak ste predtým používali účtovníctvo, všetko potrebné pre vedenie daňovej evidencie už máte.

V momente, keď máte všetko potrebné a začnete používať daňovú evidenciu, nemusíte dodržiavať žiadne účtovné pravidlá. Platí pre Vás už len Zákon 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Na záver

Možno sa Vám na prvý pohľad zdá vedenie daňovej evidencie zložité, ale v skutočnosti je to veľmi jednoduché. Pomôcť Vám s tým môže bezplatná aplikácia evidujem.sk, kde z väčšej časti len vyplníte potrebné údaje a o všetko ostatné sa už postará samotná aplikácia.

Verím, že po prečítaní tohto článku a vyskúšaní našej aplikácie už nebudete chcieť míňať peniaze za účtovníka a že Vám vedenie daňovej evidencie zjednoduší Vaše podnikanie.

Autor a foto: evidujem.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *